HOAX: Vergelijking inkomen werkloze, werknemer, militaire, brandweerman, leraar, en minister

De Hoax-Wijzer | 20/08/2013 | Update: 17/07/2014

Werkloze 900€ om rond te komen .

Werknemer : 1300€ om te overleven.

Militaire : 1400€ om z'n leven te riskeren.

Brandweerman : 1800€ om een leven te redden.

Leraar : 1600€ om voor te bereiden op het leven ...

Geneesheer : 2200€ om ons in leven te houden.

Minister : 18.000€ om het leven van iedereen naar de klote te helpen !!!

Deel dit als je het net als mij SCHANDALIG vind !!!!...

Korte Inhoud

De vooropgestelde bedragen zijn niet in overeenstemming met de realiteit, waardoor een onjuiste vergelijking en een ongenuanceerd beeld wordt opgehangen. Het is met dit bericht dan ook duidelijk de bedoeling om de positie van minister af te schilderen als duur en contraproductief, om zo de mening van het volk te beïnvloeden.

In de meeste gevallen ligt het minimum inkomen van een werkloze sowieso hoger dan 900 € (behalve na langdurige werkloosheid). Ook de minimumlonen van werknemers, soldaten, leerkrachten en geneesheren liggen allemaal hoger dan de vooropgestelde bedragen in de circulerende tekst, en in sommige gevallen kan het zelfs dubbel zoveel of nog meer zijn. Enkel in het geval van de brandweerman kunnen we spreken over een meer realistisch bedrag. Maar terwijl zowat alle bedragen in de tekst veel te laag zijn in vergelijking met de realiteit, is de vooropgestelde 18000 € als ministersalaris dan weer een pak hoger dan wat daadwerkelijk het geval is. In België verdient een Eerste Minister iets meer dan 10.000 € netto, voor Nederland is dat een bedrag van 12.000 €. Hoewel dit bedrag nog steeds hoger ligt dan dat van bv. een werknemer, leraar of geneesheer, is het verschil in het algemeen minder groot dan aangegeven in de circulerende tekst.

Verder is het ook onterecht om te stellen dat een minister zijn land sowieso naar de vaantjes helpt. Het is in eerste instantie de taak en verantwoordelijkheid van een minister om een land zo goed mogelijk te besturen vanuit zijn of haar ideologie, en binnen zijn of haar bevoegdheden. Dit wil niet zeggen dat elke minister altijd even goed en competent werk zal leveren, maar het is onterecht om alle ministers over één kam te scheren en ervan te beschuldigen dat ze het land naar de vaantjes proberen te helpen. De beschuldiging dat een minister "het land naar de klote helpt" is op zich al even genuanceerd als beweren dat "een werkloze 900 € krijgt om op zijn luie kont te zitten", of "een militair 1400 € krijgt om wat mensen dood te schieten", of "een geneesheer 2200 € verdient om wat pillen voor te schrijven". In geen van de gevallen schetst dit een realistisch beeld en is het vaak slechts pure stemmingmakerij.

Detail Analyse

Het vergelijk dat wordt gemaakt in de circulerende tekst, gaat totaal niet op. Bovendien is het onduidelijk of het hier gaat om minimum bedragen of eerder gemiddelde inkomens, en ook niet of het bruto of netto bedragen zijn. We zetten de vooropgestelde inkomens even op een rij:

1. Werkloze

We kunnen hier niet spreken over één vastgesteld bedrag dat elke werkloze krijgt. Er zijn immers verschillende minima en maxima, die bovendien verschillen alnaargelang de gezinssituatie en de duur van de werkloosheid. Onderstaande bedragen zijn steeds bruto, zonder anciënniteitstoeslag, en geldig in België vanaf 1 april 2013.

Een samenwonende met gezinslast kan een maandelijkse werkloosheidsuitkering krijgen van minimum 1112,54 €. De maximum ligt op 1603,16 € gedurende de eerste drie maanden, en dit bedrag daalt alnaargelang de werkloosheid aanhoudt, tot hetzelfde bedrag als het minimum wanneer de werkloosheid 49 maanden of langer aanhoudt.

Een alleenwonende kan een werkloosheidsuitkering krijgen van minimum 934,44 € en maximum 1603,16 € (vanaf 49 maanden werkloosheid zakt dit ook tot 934,44 €). Voor een samenwonende die zelf geen drager is van de gezinslast, ligt het minimum dan weer op 700,44 € en het maximum op 978,64 €, en zowel het minimum als het maximum daalt tot 493,74 € na 49 dagen werkloosheid.

Besluit: We kunnen dus stellen dat de vooropgestelde 900 € niet geldt als een geloofwaardig gemiddelde.

2. Werknemer

Er zijn vastgestelde bedragen voor minimumlonen, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Deze liggen tussen de 1501,82 € voor een 21 jarige en de 1559,38 € vanaf 22 jaar met 12 maanden anciënniteit. Uiteraard gaat het hier om een bruto maandloon voor normale voltijdse arbeidsprestaties (na indexaties van kracht op 1 december 2012 in België).

Besluit: Het vooropgestelde bedrag van 1300 € ligt dus ver onder het minimumloon voor iedereen vanaf 19 jaar en ouder. Bovendien kunnen we stellen dat het minimumloon niet het gemiddelde inkomen van een werknemer zal zijn, wat wellicht nog hoger ligt.

3. Militaire

Het vooropgestelde bedrag van 1400 € is in dit geval nog verder verwijderd van de ware feiten. Het effectieve bruto inkomen voor een soldaat in België ligt tussen de 2724 € en de 3281,36 €, en is o.a. afhankelijk van de behaalde diploma's. Wie militaire medische studies gevolgd heeft kan zelfs tot 3358,88 € bruto verdienen. Ook tijdens hun studies aan de Koninklijke Militaire School ontvangen zij reeds een inkomen, wat dan wel lager ligt maar nog steeds een pak hoger is dan het vooropgestelde bedrag van 1400 €. Soldaten die bereid zijn om in het buitenland te werken, krijgen nog extra toeslagen maar moeten de risico's er dan wel bij nemen.

Besluit: Het inkomen voor een soldaat in België ligt minstens dubbel zo hoog dan de vooropgestelde 1400 €.

4. Brandweerman

Er zijn zowel beroeps- als vrijwillige brandweermannen. Van de 17000 actieve brandweerlui in België zijn er slechts 4500 beroeps en meer dan 12000 vrijwilligers.

Een beroepsbrandweerman krijgt vaak een maandloon dat begint aan zo'n 1400 € à 1500 € (let wel: in dit geval gaat het om nettobedragen) en dit kan oplopen tot 2500 € netto naar het einde van zijn carrière toe. Voor een vrijwilliger is er echter geen vastgesteld salaris, en kan de gemeente hier zelf over beslissen. Hierdoor kan er dan ook een kloof ontstaan met een verschil tussen de 200 tot zelfs 3500 €.

Besluit: In dit geval is het vooropgestelde bedrag van 1800 € dus niet zo onrealistisch.

5. Leraar

Ook hier is het maandloon afhankelijk van verschillende factoren. Een leerkracht met een bachelordiploma in het lager of middelbaar onderwijs begint aan een bruto maandloon van 2325,14 € (barema vanaf 1 januari 2013 voor België). Hier komt jaarlijks zo'n 75 € bij gedurende de eerste drie jaar, daarna volgt een tweejaarlijkse loonsverhoging van 122 €.

Leerkrachten van het hoger middelbaar onderwijs die een masterdiploma hebben, aangevuld met een aggregaatsdiploma, verdienen dan weer 2.912,09 euro bruto (barema vanaf 1 januari 2013 voor België). Na amper één jaar stijgt het loon tot dan ook boven de 3.000 euro bruto.

De salarissen van professoren liggen hoger dan die van een leerkracht lager of middelbaar onderwijs. Een docent verdient tussen de 3.842,69 € bruto (startsalaris) en 6.065,7 € bruto (na 25 jaar ervaring). Voor een hoogleraar ligt dat tussen de 4.788,51 € bruto en de 7.011,59 € bruto, en voor een gewoon hoogleraar spreken we over een maandsalaris tussen de 6.202,05 € bruto en 9.475,15 € bruto.

Besluit: Het vooropgestelde bedrag van 1600 € is helemaal onrealistisch aangezien zelfs het kleinste startsalaris nog steeds een pak hoger ligt.

6. Geneesheer

Voor een gewone geneesheer liggen de meeste maandlonen tussen de 2500 € en 4500 € netto per maand. Een kleine minderheid van specialisten kan spreken van een netto maandloon tot 7500 €. Een kwart van de geneesheren zou minder dan 2500 € per maand verdienen. Deze cijfers zijn gebaseerd op een enquête bij 200 artsen die elke 8 jaar wordt uitgevoerd, deze cijfers dateren van 2010.

Besluit: Zo'n 75% van de geneesheren mag rekenen op een maandloon van minstens 2500 € en vaak zelfs meer. Het vooropgestelde bedrag van 2200 € is dan ook geen realistisch gemiddelde.

7. Minister

We kijken in dit geval even enkel naar het salaris van de Eerste Minister, wat vanzelfsprekend het hoogste is van alle ministers. In 2010 lag het netto maandsalaris voor de Belgische Eerste Minister op 11.251,44 €. In 2011 verlaagde de Federale Regering haar eigen lonen met 5%, waardoor het netto maandsalaris van de Eerste Minister teruggebracht werd tot 10.688,87 €. In Nederland ligt dit bedrag op jaarbasis € 144.000 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, wat neerkomt op een maandsalaris van 12000 €.

Besluit: Het vooropgestelde bedrag van 18000 € ligt een pak hoger dan wat in werkelijkheid het geval is.

Conclusie

We kunnen stellen dat de opgegeven bedragen niet toetsen aan de realiteit. Ze komen niet overeen met de gemiddelde lonen voor elke sector, noch met de desbetreffende minimumlonen. Met uitzondering van het maandsalaris van een brandweerman en dat van een minister, liggen de minimumlonen steeds een pak hoger dan de bedragen opgegeven in de circulerende tekst. Het maandsalaris van een minister ligt dan weer een pak lager. Hieronder een vergelijk, met de vooropgestelde bedragen gevolgd door de juiste bedragen:

Werkloze: 900 € (minimum: 934,44 € - maximum 1603,16 €)

Werknemer: 1300 € (minimum: 1501,82 € bruto)

Militair: 1400 € (minimum: 2724 € bruto)

Brandweerman: 1800 € (minimum: 1400 € - maximum 2500 € netto)

Leerkracht: 1600 € (minimum: 2325,14 € bruto)

Geneesheer: 2200 € (minimum 2500 € netto)

Minister: 18000 € (gemiddeld maximum 10000 € en 12000 €)

Het vergelijk gaat aldus niet op vanwege de onjuiste bedragen, al blijft het salaris van een minister nog altijd hoger liggen dan die van de andere vooropgestelde sectors. Niettemin is dat maandloon op zich nog steeds relatief laag, in verhouding met een job met gelijkaardige verantwoordelijkheden in de privé-sector, waar men zelfs tot 10 keer meer zou kunnen verdienen en dat zonder steeds in de schijnwerpers te moeten staan. Een verkozen politicus zal immers altijd het doelwit zijn van kritiek, satire en beledigingen, ongeacht of deze terecht zijn of niet.

Ook met de circulerende tekst zijn verkozen politici, in dit geval meer bepaald de ministers, het doelwit van kritiek, en worden ze ervan beschuldigd het land naar de vaantjes te helpen. Hoewel niet alle ministers altijd even compentent zullen zijn binnen het domein van hun verantwoordelijkheid, is het raadzaam om nooit iedereen over één kam te scheren en zomaar te veroordelen. In de meeste gevallen zal een minister trachten het land te besturen naar het best van zijn of haar vermogen, en dat vanuit zijn of haar ideologie, in de hoop met positieve resultaten naar buiten te kunnen komen en herverkozen te worden bij een volgende verkiezingsronde.

De circulerende tekst is aldus allesbehalve genuanceerd en heeft als doel om de mening van het volk te beïnvloeden in een specifieke denkrichting. Hiervoor worden dan absolute onwaarheden gebruikt om het argument verder kracht bij te zetten. Het delen van zulke boodschappen werkt een ongenuanceerd beeld bij het volk dan ook enkel verder in de hand, en het zal geenszins bijdragen tot constructieve oplossingen voor maatschappeliljke problemen.

Deze hoax doet denken aan die van "Verlaging lonen van 577 afgevaardigden, 343 senatoren, 30 ministers" en "Salarissen directeuren van goede doelen".

Verlaging lonen van 577 afgevaardigden, 343 senatoren, 30 ministers:

https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxverlaginglonenvan577afgevaardigden343senatoren30ministers

Salarissen directeuren van goede doelen:

https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxsalarissendirecteurenvangoededoelen

Bronnen:

- Werkloosheidsuitkeringen + minimum loon werknemer: http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_minimum_uitkeringen.htm

- Inkomen militairen: http://www.vacature.com/blog/hoeveel-verdien-je-bij-het-belgische-leger

- Inkomen brandweerman: http://www.vacature.com/blog/hoeveel-bedraagt-het-loon-van-een-brandweerman

- Inkomen leerkracht: http://www.vacature.com/blog/hoeveel-verdien-je-in-het-onderwijs

- Inkomen geneesheer: http://www.vacature.com/blog/geneesheren-verdienen-tussen-2500-en-4500-euro-netto

- Inkomen ministers België: http://www.vacature.com/blog/hoeveel-zullen-de-nieuwe-premier-ministers-en-staatssecretarissen-verdienen

- Inkomen ministers Nederland: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/vraag-en-antwoord/wat-is-het-salaris-van-een-minister-staatssecretaris-of-burgemeester.html

Reeds enkele jaren circuleert op tal van sociale media en internet fora het bericht dat de inkomens van werklozen, werknemers, leraars, artsen, enz... vergelijkt met die van een minister. Het gaat hier echter om onjuiste bedragen en bijgevolg om een ongenuanceerd vergelijk.

De tekst luidt als volgt: