HOAX: Post met verklaring van privacy en auteursrecht op Facebook

De Hoax-Wijzer | 08/09/2014 | Update: 12/07/2016

Reeds geruime tijd circuleert er op Facebook een status, die gebruikers van elkaar kopiëren om zo een verklaring af te leggen van hun privacy op het sociale netwerk. Het posten van deze verklaring zou hoegenaamd alle nodige bescherming moeten bieden van de persoonlijke gegevens, foto's en andere zaken die de gebruiker op Facebook heeft geplaatst. Het gaat hier echter om een hoax, het is immers niet mogelijk om eenzijdig de voorwaarden van een Facebook-account te veranderen, en al zeker niet door het kopiëren van een tekst op je prikbord.

De tekst verspreidt zich voornamelijk in het Engels, en luidt als volgt:

Due to the fact that Facebook has chosen to involve software that will allow the theft of my personal information, I do declare the following: on this day, 4th September 2014, in response to the new Facebook guidelines and under articles L.111, 112 and 113 of the code of intellectual property, I declare that my rights are attached to all my personal data, drawings, paintings, photos, texts etc... ...published on my profile. For commercial use of the foregoing my written consent is required at all times. Those reading this text can copy it and paste it on their Facebook wall. This will allow them to place themselves under the protection of copyright. By this release, I tell Facebook that it is strictly forbidden to disclose, copy, distribute, broadcast, or to take any other action against me on the basis of this profile and/or its contents. The actions mentioned above apply equally to employees, students, agents and/or other staff under the direction of Facebook. The contents of my profile include private information. The violation of my privacy is punished by the law (UCC 1 1-308 - 308 1 -103 and the Rome Statute). Facebook is now an open capital entity. All members are invited to post a notice of this kind, or if you prefer, you can copy and paste this version. If you have not published this statement at least once, you will tacitly allow the use of elements such as your photos as well as the information contained in your profile update.

Sinds november 2014 begon ook een Nederlandstalige versie te circuleren:

Ik verklaar hierbij het volgende: vandaag 30 november 2014, in reactie op de nieuwe Facebook richtlijnen. Krachtens de artikelen L.111, 112 en 113 van het Wetboek van intellectueel eigendom, verklaar ik dat mijn rechten zijn verbonden aan al mijn persoonlijke gegevens, tekeningen, schilderijen, foto's, teksten etc ... gepubliceerd op mijn profiel vanaf de dag dat ik mijn account aangemaakt heb. Voor commercieel gebruik van voorgaande ... zal ten alle tijden eerst mijn schriftelijke toestemming nodig zijn.

Iedereen kan deze tekst kopiëren en plakken op hun persoonlijke Facebook pagina. Hiermee ben je beschermd onder het auteursrecht. Met dit bericht laat je Facebook weten dat het openbaar maken, kopiëren, verspreiden, uitzenden, of op enige andere wijze gebruik maken van content uit mijn profiel ten strengste verboden is. De bovengenoemde artikelen zijn ook van toepassing op werknemers, studenten, agenten en / of --ander personeel in dienst van Facebook.

De inhoud van mijn profiel bevat privé informatie. De schending van mijn privacy wordt bestraft met inachtneming van de wet (UCC 1-308 1-308 1 -103 en het Statuut van Rome). Alle leden worden uitgenodigd om een soortgelijk bericht te plaatsen, of als je wilt, kun je dit bericht kopiëren en plakken. Als je deze verklaring niet ten minste eenmaal publiceert, zul je stilzwijgend toestaan dat je foto's, alsmede de informatie in je profiel gebruikt mogen worden. (Niet delen. Je MOET kopiëren en plakken)

Sinds juni 2016 circuleert eveneens volgende Engelstalige versie:

Deadline tomorrow !!!

Everything you've ever posted becomes public from tomorrow.

Even messages that have been deleted or the photos not allowed. It costs nothing for a simple copy and paste, better safe than sorry. Channel 13 News talked about the *change in Facebook's privacy policy.*

I do not give Facebook or any entities associated with Facebook permission to use my pictures, information, messages or posts, both past and future. With this statement, I give notice to Facebook it is strictly forbidden to disclose, copy, distribute, or take any other action against me based on this profile and/or its contents. The content of this profile is private and confidential information. The violation of privacy can be punished by law (UCC 1-308- 1 1 308-103 and the Rome Statute). NOTE: Facebook is now a public entity. All members must post a note like this. If you prefer, you can copy and paste this version. If you do not publish a statement at least once it will be tactically allowing the use of your photos, as well as the information contained in the profile status updates. DO NOT SHARE. Copy and paste to be on the safe side !

Sinds juli 2016 circuleert bovenstaande eveneens in enkele Nederlandstalige versies:

Morgen is de deadline !!!

Alles wat je hebt gepost wordt publiek vanaf morgen. Zelfs de berichten die zijn verwijderd of ongeautoriseerde foto's. Channel 13 nieuws had het over de verandering in het Facebook-privacybeleid.

Ik geef aan Facebook of een andere entiteit geen toelating mijn Facebook beelden, informatie en publicaties, berichten, zowel in het verleden als in de toekomst te gebruiken. Met deze verklaring breng ik Facebook op de hoogte dat het verboden is om eender wat van mij te openbaren, kopiëren, verspreiden, of enige andere actie tegen mij op basis van dit profiel en / of de inhoud ervan te ondernemen. De inhoud van dit profiel is privé en bevat vertrouwelijke informatie. Schending van de privacy is strafbaar (UCC 1-308-1 1 308-103 en het Statuut van Rome).

Let op: Facebook is nu een openbare entiteit. Alle Facebook leden moeten een notitie publiceren als deze.

Als u wilt, kunt u deze versie kopiëren en plakken. Delen is niet voldoende als verklaring. Kopieer en plak en publiceer zelf om veilig te zijn.

Alles wat u ooit heeft gepost wordt vanaf morgen openbaar. Zelfs berichten die zijn verwijderd of de foto's die niet toegestaan zijn. Het kost niets voor het eenvoudig kopiëren en plakken, beter veilig dan spijtig.

Nieuws kanaal 13 sprak over de verandering in Facebook's privacybeleid.

Ik geef Facebook of alle andere entiteiten die banden hebben met Facebook geen toestemming voor het gebruik van mijn foto's, informatie of berichten, zowel verleden als in de toekomst. Met deze status verklaar ik aan Facebook dat het strikt verboden is te onthullen, kopiëren, distribueren, of om stappen te ondernemen tegen mij op basis van dit profiel en/of de inhoud ervan. De inhoud van dit profiel is privé met vertrouwelijke informatie. De schending van de privacy kan worden gestraft door de wet (UCC 1-308-1 1 308-103 en het statuut van Rome). Opmerking: Facebook is nu een publieke instelling. Alle leden moeten een soortgelijke verklaring als dit posten. Indien gewenst, kunt u deze versie kopiëren en plakken. Als u deze verklaring niet ten minste eenmaal publiceert, zal er gebruik worden gemaakt van al uw foto's, evenals de gegevens in uw profiel statusupdates. DEEL NIET. Kopieer en plak dan bent u veilig

Deze zogenaamde "verklaring van privacy" circuleert (met telkens een andere datum) reeds sinds 2012 op Facebook, als gevolg van de intrede van het bedrijf op de beurs. Mogelijk werd de hoax geïnspireerd door een oudere hoax daterende uit 2002, waarbij foutief werd verondersteld dat code 431.322.12 van de Internet Privacy Act webmasters zou beschermen tegen vervolging. Na 2012 bleef de hoax echter geregeld opnieuw de kop opsteken, zoals in juni 2013 met de openbaring van het PRISM-programma van de NSA, waarbij werd verondersteld dat de Verenigde Staten alle Facebook-gebruikers zou bespioneren. In oktober 2013 werd de status opnieuw verspreid als een paniekreactie op de aankondiging dat Facebook privacy-wijzigingen doorvoerde wat betreft het zoeken naar profielen van andere gebruikers. Ook nadien bleef de hoax geregeld de kop opsteken, zelfs als hier geen specifieke paniekreden aan voorafging.

Soms verschijnen er ook varianten van deze tekst, maar inhoudelijk zijn ze steeds hetzelfde. Telkens wordt er beweerd dat het kopiëren van deze tekst ervoor zorgt dat je privacy beschermd wordt en dat niets wat je op je Facebook-profiel plaatst kan gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De verwijzingen naar welbepaalde wetteksten wekken de indruk dat het hier inderdaad om een officieel bericht gaat dat wettelijke draagkracht zou hebben. Niets is echter minder waar, het betreft hier immers slechts een kettingbrief die geen enkele legale waarde bevat, en je dus ook geen enkele speciale bescherming biedt. Het verspreiden van deze hoax roept dan ook een vals gevoel van bescherming op, en draagt enkel bij aan het verspreiden van onjuiste informatie op het internet. Waarschuwingen dat Facebook al je posts plots openbaar zou zetten zijn al helemaal van de pot gerukt; en zelfs indien Facebook dit tegen beter weten in toch zou doen, zou het delen of herposten van een status hier geen enkele invloed op hebben.

GEEN LEGALE WAARDE

Wanneer je een account aanmaakt op Facebook, dien je akkoord te gaan met het reglement en de gebruiksvoorwaarden van de website (zie ook Terms of Service en Data Use Policy). Op dat moment ga je in feite dus een soort contract aan met het bedrijf Facebook Inc. Het is echter niet mogelijk om eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan dit contract d.m.v. het posten van een status op je profiel. Het contract waar je akkoord mee bent gegaan, is immers het enige wat legale waarde heeft, en dit kan niet worden gewijzigd door eender welke verklaring die je op je profiel plaatst. Het contract met Facebook is te nemen of te laten: of je gaat akkoord en je maakt gebruik van Facebook, of je gaat niet akkoord en je maakt geen gebruik van Facebook. Indien Facebook wijzigingen zou aanbrengen aan haar gebruiksvoorwaarden, en je gaat hier niet mee akkoord om welke reden dan ook, is de logische volgende stap het afsluiten van je Facebook-account, zoniet verklaar je je immers wel akkoord met de wijzigingen. Andere opties zijn het in contact treden met Facebook en trachten andere gebruikersvoorwaarden te onderhandelen, of het opstarten van een actiegroep, wat beduidend meer werk vereist dan eenvoudigweg een status posten, en waarbij evenwel geen garantie bestaat op het gewenste resultaat.

Hoewel het misschien mag lijken dat Facebook hierdoor eenzijdig alle macht in eigen handen heeft, dient in acht te worden genomen dat dit de normale gang van zaken is voor zowat elk bedrijf. Je bent immers niet verplicht om een Facebook-profiel aan te maken, net zoals je niet verplicht bent om je aan te sluiten bij de diensten van eender welk ander bedrijf. Indien je niet akkoord gaat met bepaalde gebruiksvoorwaarden van Facebook, is het niet mogelijk om die aan te passen of aan te vechten d.m.v. een status op je profiel. Het aanvechten van bv. een privacy-schending dient immers via legale wegen te gebeuren, en een Facebook-status valt daar niet onder. Zelfs al zou dat wel het geval zijn, is de circulerende tekst van geen enkele legale waarde.

GEEN CORRECTE WETTELIJKE TEKST

De tekst mag dan wel officieel en plausibel lijken, hij is niettemin opgesteld door iemand die duidelijk geen kennis van zaken heeft. We zetten hier even de voornaamste onregelmatigheden op een rij:

De term "open capital entity" betekent op zich eigenlijk niet veel. Het is afkomstig van "publicly traded entity", wat verwijst naar een "beursgenoteerde entiteit". Facebook is in mei 2012 inderdaad naar de beurs getrokken, wat voor de (on)nodige onrust heeft gezorgd met de verspreiding van het hierboven vernoemde hoaxbericht als gevolg. De term "publicly traded entity" wil dus zeggen dat er aandelen van het bedrijf kunnen worden aangekocht en verkocht, niet dat de gegevens die jij op je profiel plaatst worden verkocht of openbaar gemaakt. De beursnotatie heeft niets te maken met privacy-rechten.

Facebook stelt in haar voorwaarden duidelijk, en benadrukte dit opnieuw wanneer het hoaxbericht begon te circuleren, dat je zelf de eigenaar bent van alle inhoud en informatie die je op de website plaatst, maar dat je Facebook de toestemming geeft om die inhoud te gebruiken, indien je deze inhoud hebt geplaatst met de instelling "openbaar". Door inhoud te plaatsen met de instelling "openbaar" ga je dus ook akkoord dat anderen, ook mensen die geen lid zijn van Facebook, toegang kunnen krijgen tot die informatie, deze informatie kunnen gebruiken, en het met jou kunnen associëren (bv. je naam en profielfoto). Als je dus beslist om via een openbare post aan te kondigen dat je een ongeval hebt veroorzaakt, mogen anderen dit dus citeren en verwijzen naar jou als de persoon die dat ongeval heeft veroorzaakt. Ook staat dit ons, de Hoax-Wijzer, toe om een op Facebook openbaar geposte hoax te citeren, mét vermelding van naam van degene die het gepost heeft (wat we in de meeste gevallen echter niet doen) en/of een link naar de desbetreffende openbare post (wat we in een aantal gevallen wel doen).

Je hebt zelf totale controle over wat er openbaar wordt gemaakt op je Facebook-profiel. Voor elke post, elke foto-album en elk ander onderdeel van je profiel, kan je instellen voor wie dit zichtbaar mag zijn: enkel voor jezelf, voor je vrienden, voor de vrienden van je vrienden, of voor iedereen (openbaar). Indien je dus wenst dat iets niet openbaar is, zorg er dan voor dat je privacy-instellingen juist staan, zoniet is het toegankelijk voor het hele internet. Het posten van een "verklaring van privacy" zal dan ook niets doen om je privacy-instellingen te wijzigen, of je privacy te verzekeren. In principe maakt Facebook dus geen gebruik van jouw inhoud zonder jouw toestemming te vragen, want die toestemming heb je reeds gegeven bij het registreren van een account, en het posten van openbare inhoud. Enkel het afsluiten van je account zal hier wettelijk gezien een volledig einde aan brengen.

De wetteksten vermeld in het hoaxbericht zijn geheel irrelevant wat privacy op het internet betreft. UCC 1-103 1-308 zijn immers een "Uniform Commercial Code" en verwijzen dus naar commerciële wetten. Ze zijn van totaal geen belang in deze context. De artikelen L.111, L.112 en L.113 verwijzen wel naar het auteursrecht, maar dan wel specifiek die van Frankrijk, en die zijn niet van toepassing op het bedrijf Facebook Inc. dat gevestigd is in de Verenigde Staten, noch op het merendeel van diens gebruikers. Niettemin zou die wetgeving ook niets veranderen aan het contract dat je hebt afgesloten met Facebook bij het aanmaken van je account, aangezien dit contract volledig binnen het wettelijk kader valt. Sommige versies van de hoax verwijzen dan weer naar de "Berne Convention", en beweren dat je enkel onder diens bescherming valt als je de circulerende tekst als status plaatst. Dit is evenzeer onzin, indien je in één van de landen woont die onder de Berner Conventie vallen (en dat zijn zowat de meeste landen op enkele na zoals Iran en Irak), geniet je sowieso de bescherming van diens privaatrecht.

WAT KAN JE ZELF WEL DOEN?

Hoewel het posten of delen van zo'n status (of eender welke andere status met een verklaring) totaal zinloos is, kan je wel degelijk iets doen om het gebruik van je openbare posts in advertenties door Facebook te beperken. Op volgende link kan je een aantal van je accountinstellingen hieromtrent wijzigen:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Op deze link kan je accountinstellingen wijzigen gerelateerd tot Facebook-advertenties. Zo kan Facebook je naam of foto in advertenties op externe websites worden getoond, en zijn er ook "netwerkadvertenties". Op deze link kan je instellen wie jouw gegevens mag zien, en kan je kiezen voor de optie "enkel vrienden" of "niemand". Het is mogelijk dat deze opties sowieso niet actief zijn voor jouw account, omdat Facebook zich vooral in eerste instantie op Amerikaanse gebruikers richt. Ook is er de instelling voor "advertenties gebaseerd op je gebruik van website of apps buiten Facebook", die momenteel niet actief staat (en dus ook niet gewijzigd kan worden), wat natuurlijk kan veranderen wanneer er op 1 januari 2015 wijzigingen in het reglement van Facebook worden doorgevoerd. Wel geven ze aan wat je kan doen om het uit te schakelen, zoals bv. via de instellingen als je Facebook gebruikt op een mobiele telefoon, of anders via de European Digital Advertising Alliance op http://www.youronlinechoices.eu/.

Bronnen:

- http://mashable.com/2012/06/05/facebook-privacy-notice-fake/

- http://www.snopes.com/computer/facebook/privacy.asp

- http://www.snopes.com/legal/privacy.asp

- http://urbanlegends.about.com/od/facebook/ss/Facebook-Privacy-Notice.htm

- http://opinionherald.wordpress.com/2014/03/21/9-nsa-and-snowden-myths-debunked/#myth3

- http://www.cbsnews.com/news/facebook-gets-rid-of-privacy-setting-for-timeline-searches/

- https://www.facebook.com/policies

- https://www.facebook.com/legal/terms

- https://www.facebook.com/about/privacy/

- http://www.hoax-slayer.com/bogus-facebook-privacy-notice.shtml

- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.1304316

- http://web.archive.org/web/20121127171318/http://newsroom.fb.com/Fact-Check

- https://www.facebook.com/help/445588775451827

- http://www.law.cornell.edu/ucc/1

- http://www.copyrightfrance.com/hypertext/code1.htm

- http://gawker.com/5963225/that-facebook-copyright-thing-is-meaningless-and-you-should-stop-sharing-it

- http://gizmodo.com/5963210/that-facebook-copyright-notice-is-worthless

- https://www.facebook.com/settings?tab=ads

- http://www.youronlinechoices.eu/