HOAX: Asielzoekers krijgen 40 € per dag, 1140 € per maand, 4140 € per gezin

De Hoax-Wijzer | 25/08/2015 | Update: 09/10/2015

Reeds geruime tijd circuleren er kettingbrieven en Facebook-posts omtrent het geldbedrag dat in België zou worden uitgekeerd aan asielzoekers. De meest vernoemde bedragen zijn 38 € of 40 € per dag, wat zou neerkomen op 1140 € per maand per persoon, of 4140 € per gezin van twee volwassenen en twee kinderen. Het betreft hier een hoax: de vernoemde bedragen worden niet in geld uitgekeerd aan asielzoekers, en worden dus in een foute context weergegeven.

De meest voorkomende kettingbrief luidt als volgt:

38 euro per dag! Is dit België?

Ocharme die asielzoekers !!!!

38 euro per dag en per asielzoeker geeft men in Bierset (deelgemeente van Grâce-Hollogne, provincie Luik, met volledig PS-bestuur).

Of, ... 38 euro x 30 dagen = 1140 euro per persoon, per maand!!! NETTO - en niet belastbaar-voor asielzoekers!!!

Hoeveel geven jullie, heren ministers, aan ONZE Belgen die sterven van de koude in onze straten??

Vele van onze gepensioneerden hebben veel minder en zij hebben hun hele leven gewerkt!!

Het is echt te zot voor woorden! SCHANDALIG! en hoe lang blijven wij dit nog slikken?!!

En wij zouden moeten langer gaan werken?!!!

Hoelang blijven wij nog "ja" knikken?

Leve de Belgische politici!!!

Dit moet je zeker doorsturen aan je vrienden, bijzonder aan alle gepensioneerden.

Sinds de vluchtelingencrisis van 2015, ontstonden er echter al snel verschillende nieuwe versies van deze kettingbrief, zoals deze van 20 augustus 2015:

Voor de moment zit ik op ziekenkas en ik heb 860€. Ik heb 41 jaar gewerkt dus een hele loopbaan. Nu hoor ik dat iedere vluchteling die naar de OCMW gaat 40 € daags krijgt en voor ieder kind 26€. Dus voor een famillie van man vrouw en 2 kinderen is dat j132€ per dag in de maand is dat 3168€ plus een woning en alle faciliteiten erbij. Dank u mr Vranken vindt u niet. Waarmoet ik naar toe om 3000€ te krijgen ik spring er naar toe al is het met een roeibootje!!!!!!!!!

Volgende versie dateert van 21 augustus 2015:

Moet maar durven dat op den Tv te zeggen !!!! Iedere volwassene Asielzoeker krijgt via het OCMW 40€ en per kind tot 29€ ,,,PER DAG EH !!! en wij als domme Belgen maar blijven werken en maar belastingen betalen !! Ben een midweek naar Hongarije geweest in Boedapest , daar GEEN enkele asielzoeker daar gezien ,hoe zou dat komen denkt U ??? Juist daar krijgen ze GEEN geld en opvang !! We worden nu al overspoeld met asielzoekers en gelukzoekers , waar gaat dat eindigen , we hemme nu al wijken waar de politie niet meer durft komen omdat de vreemdelingen daar baas zijn !!!!!! Maar het strafste is dat ze nu durven vragen aan de burgers voor thuis asielzoekers op te nemen ?!?! Ik hem een voorstel, als de politiekers nu eens het voorbeeld geven en bij hun thuis zelf asielzoekers opvangen , ze hemme toch veel grotere huizen als een doorsnee Belg + voor het loon dat ze per maand krijgen kunnen ze gemakkelijk een familie of 10 bij hun opvangen !! Maar dat zal waarschijnlijk te dicht tegen hun familie zijn !!! Ga hier stoppen , maar ik denk er nu toch nog meer over na om te verhuizen en Hongarije komt nu voor mij al op de eerste plaats !! ARM BELGIE ,,,, en zeker ARM EUROPA !!!

Deze versie begon eveneens in augustus 2015 te circuleren:

Asielzoekers krijgen in België

€40/ volwassene en €29/ kind per dag

dat is voor een gezin met 2 kinderen

+/- €4140 PER MAAND ?!

Terwijl er elke dag Belgen:

in armoede leven;

amper rondkomen;

op straat moeten leven;

...

DEEL DIT BERICHT ALS U VINDT DAT DIT NIET KAN !!!

Een nog andere versie dateert eveneens van 21 augustus 2015:

De Belgische staat werft aan

AZIELZOEKES (m/v)

Wij bieden:

- Gratis woning

- Gratisch medische hulp

- Gratis gebruik openbaar vervoer

- Recht op het ongestraft plegen van misdaden

- 500 euro per dag, netto

Wij vragen:

- absoluut NIET over de Belgische nationaliteit te beschikken

- bij de eerstvolgende verkiezingen op sp.a of PS te stemmen

- uw best te doen FRANS te leren en géén Nederlands

- zo snel mogelijk een attest van werkonbekwaamheid bij uw arts te eisen

Aan alle kandidaten wensen wij u een prettig verblijf in dit land van melk en honing.

Wij durven hopen op een TALRIJKE OPKOMST.

De bewering die al deze versies met elkaar gemeen hebben is dat er elke dag een bepaald geldbedrag zou worden uitgekeerd aan elke asielzoeker in België. Voor een volwassen asielzoeker zou dit gaan om 38 € per dag, of in meer recente versies om 40 € per dag. Per kind zou het gaan om 29 €. Het betreft hier echter een hoax: asielzoekers in België ontvangen immers dit geldbedrag niet zelf. Tevens gaat het hier niet om economische migranten of "gelukszoekers", maar wel om asielzoekers die de oorlog in hun land zijn ontvlucht. Zij waren persoonlijk nochtans geen vragende partij voor de oorlogstoestanden in hun land van herkomst, en trachten te voorkomen dat hun gezin of zijzelf worden gemarteld, verkracht en/of gedood in het gewapende conflict. Poging tot levensbehoud is een normale, menselijke reflex die eenieder van ons zou overkomen indien ook wij ons zouden bevinden in een land waar oorlog uitbreekt en onze veiligheid niet langer is gegarandeerd.

ONTVANGT EEN ASIELZOEKER 40 € ZAKGELD PER DAG?

Het bedrag van 38 € per dag en per asielzoeker dateert van persberichten uit 2010, maar dit wordt niet uitgekeerd in de vorm van "zakgeld". Het gaat hier om de gemiddelde kostprijs van onderdak, eten, medische en psychologische bijstand van de asielzoeker. De wet bepaalt dat asielzoekers die hun land ontvluchten omwille van oorlog of vervolging recht hebben op opvang. Dat is geen nieuwe wet, dit ligt reeds langdurig vast in Belgische en Europese regelgeving. Deze regelgeving werd aanvankelijk vastgelegd in de Conventie van Genève, die reeds dateert van 1951. Hetzelfde geldt dus vanzelfsprekend eveneens voor Nederland en andere Europese landen. De praktische methode waarop dit wordt uitgewerkt daarentegen kan wel verschillen van land tot land, en binnen België zelfs van gemeente tot gemeente.

Om de situatie omtrent de opvang van asielzoekers beter te begrijpen, dient men een onderscheid te maken tussen de begrippen "asielzoeker" en "vluchteling". Een asielzoeker is strikt genomen een persoon die asiel heeft aangevraagd, maar de procedure hiertoe nog niet heeft afgerond en dus (nog) niet erkend is. Een vluchteling is dan in principe wel een erkend asielzoeker, nadat uit de asielprocedure is gebleken dat hij aan alle voorwaarden voldoet en dus asiel verleend krijgt. In beide gevallen is een andere regeling van kracht, die bovendien ook nog eens kan verschillen afhankelijk van de gemeente waarin hij werd gehuisvest.

Asielzoekers in België vallen onder de federale instelling Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers). Dit agentschap draagt de financiële kosten die komen kijken bij de opvang van asielzoekers (aldus mensen die hun asielprocedure nog niet hebben afgerond). Enerzijds worden deze fondsen door Fedasil gebruikt om in beperkte mate zelf opvangplaatsen voor de asielzoekers te voorzien (bv. federaal georganiseerd door het Rode Kruis), en anderzijds ook als subsidie voor andere plaatselijke en kleinschalige opvang. Dit zijn vaak lokale OCMW-instellingen, die van Fedasil per dag gemiddeld zo'n 37 tot 40 € krijgen per volwassen asielzoeker en zo'n 21 € per kind. Met dit bedrag moet het OCMW de kosten zien te dekken van huisvesting, verwarming, vervoer, kleding, voeding en begeleiding. Het door Fedasil uitgekeerde bedrag komt dus niet in handen van de asielzoeker zelf.

Betekent dit dat een asielzoeker in België helemaal geen geld in handen krijgt? Het antwoord hierop is niet eenduidig. Elke betrokken OCMW bepaalt zelf min of meer hoe zij de opvang van de asielzoekers willen organiseren. Ondanks de circulerende beweringen spreekt het voor zich dat het integrale bedrag van zo'n 40 € per dag niet aan de asielzoeker zelf wordt uitgekeerd, maar de zogenaamde "opvangwet" van 12 januari 2007 bepaalt wel dat er een minimumbedrag aan zakgeld dient te worden gegeven per asielzoeker. Zo meldt ook het OCMW van de gemeente Merchtem dat er "zakgeld" wordt gegeven, zonder specifiek aan te geven over welk bedrag het gaat. Het zal alleszins een pak lager liggen dan 40 € per dag, en is ook ingerekend in het bedrag per asielzoeker dat wordt gesubsidieerd door Fedasil. Op die manier wordt de asielzoeker bijvoorbeeld in staat gesteld een telefoonkaart te kopen en zijn familie te contacteren.

Het Koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende het zakgeld bepaalt dat het wekelijks bedrag is vastgesteld op een minimum van 3,80 € voor een minderjarige (5 € voor een niet-begeleide minderjarige en 6,50 € voor een schoolgaande minderjarige) en 6,50 € voor een volwassene (deze bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex en worden jaarlijks herberekend). Er wordt geen maximumlimiet opgelegd bij wet, maar gezien de andere onkosten zal het bedrag dat elke asielzoeker ontvangt wellicht niet veel hoger dan het minimum liggen. Dit is een beslissing die door elk OCMW op zich wordt genomen.

Dit "zakgeld" is tevens de enige manier waarop de asielzoeker geld kan krijgen, aangezien hij in België geen toegang krijgt tot de arbeidsmarkt. Pas wanneer hij na 6 maanden nog steeds geen beslissing heeft ontvangen wat betreft zijn asielaanvraag, heeft hij recht om te gaan werken. In dat geval dient hij wel een financiële bijdrage te leveren aan het opvangcentrum waar hij verblijft. In andere omstandigheden kan hij wel verschillende taken uitvoeren in het opvangcentrum, zoals het poetsen van gemeenschappelijke ruimtes, het uitdelen van maaltijden, het helpen in de vestiaire, enz. Voor deze "gemeenschapsdiensten" kan de asielzoeker dan een beetje extra geld krijgen als aanvulling op zijn zakgeld.

Naast dit minieme bedrag aan "zakgeld" voorzien OCMW's in bepaalde gevallen ook een soort "leefgeld", oftewel een vergoeding voor kleine kosten. Dit leefgeld wordt niet geregeld in de Opvangwet maar heeft zich ontwikkeld in de praktijk. Het wordt enkel toegekend in individuele opvangstructuren zoals een LOI (Lokaal Opvang Initiatief), om de zelfredzaamheid en autonomie van de bewoners te bevorderen. Een deel van de materiële hulp wordt dan in de vorm van een leefgeld toegekend aan de bewoners zodat zij zelf de nodige aankopen kunnen doen. Dat betekent niet dat de asielzoeker dat geld zomaar aan eender wat kan uitgeven. In verschillende opvangcentra dienen de asielzoekers zelf te koken, en in dat geval wordt er veelal een bedrag voorzien van 60 tot 69 € per week voor een volwassene. Dit betekent dat elke asielzoeker met een budget van minder dan 10 € moet zien rond te komen voor zijn dagelijkse voorziening van voeding en drank. Voor een kind ligt dat bedrag op 17 tot 33 € per week, oftewel minder dan 5 € per dag. Het gaat hier dus eerder om een onkostenvergoeding. De uitkering van dit "leefgeld" wordt ook bepaald door de mogendheid van de asielzoeker om correct met dit geld om te gaan. Ook het OCMW van Heist-op-den-Berg voorziet een beperkt wekelijks leefgeld voor o.a. de aankoop van voeding. De asielzoekers zijn dan ook verplicht om tijdens hun asielprocedure in de voorziene materiële opvang te verblijven, in tegenstelling tot vroeger wanneer ze enkel een financiële steun kregen en in de anonimiteit verdwenen, waardoor er geen sprake kon zijn van georganiseerde begeleiding.

Dit alles verandert wanneer de asielprocedure is afgerond. Indien de asielzoeker niet voldoet aan de criteria, wordt hij dus niet als vluchteling beschouwd en dient hij te worden uitgewezen naar zijn land van herkomst. Voldoet hij wel aan de criteria en wordt hij erkend als vluchteling, wordt hij ingeschreven in het vreemdelingenregister en heeft hij recht op een uitkering die gelijk is aan het leefloon, die hij zal ontvangen van het OCMW. Hij wordt door het OCMW eveneens begeleid in zijn zoektocht naar een geschikte woning en wordt veelal ingeschreven in een taal- en inburgeringscursus. Indien nodig neemt het OCMW bepaalde kosten (zoals medische en farmaceutische onkosten) op zich.

De bedoeling is hier dat het gaat om een tijdelijke financiële ondersteuning, met het oog op twee verschillende scenario's: een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, of een inburgering die de kans biedt om terug zelfstandig een eigen leven in handen te nemen (en dus zo snel mogelijk financieel in eigen levensonderhoud te voorzien). Veelal wordt geopteerd voor een vrijwillige terugkeer, maar indien de oorlogssituatie in het land van herkomst langdurig blijft aanslepen is dit niet altijd een optie. Het is hierbij van belang om te onthouden dat we hier niet spreken van asielzoekers maar wel van erkende vluchtelingen, en dat het gaat om een tijdelijke financiële ondersteuning, tot de vluchteling kan terugkeren of in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

REACTIE VAN STAATSSECRETARIS THEO FRANCKEN

Als gevolg van de vele circulerende hoaxes hieromtrent in 2015, zag Theo Francken, Belgisch staatssecretaris voor asiel en migratie, zich genoodzaakt hierop te reageren om duidelijk te maken dat asielzoekers geen zakgeld van 40 € per dag ontvangen. Op Facebook plaatste hij op 23 augustus 2015 het volgende bericht:

Deze boodschap is ondertussen meer dan 2000 keer gedeeld op face-book. Straf, want er klopt niets van. Asielzoekers krijgen geen geld. Ik heb het al vaak herhaald en zal het blijkbaar nog vaak moeten herhalen. Asielzoekers krijgen GEEN geld. Enkel bed bad brood, materiële opvang dus, geen financiële steun. Het OCMW die in dat bed, bad, brood voorziet, krijgt uiteraard wel geld van Fedasil om in die opvang te voorzien (appartement/huis huren, eten voorzien, administratieve kosten, water, elektriciteit, begeleiding …). Het bedrag dat hiervoor voorzien wordt is ongeveer 40 euro per volwassene en 29 euro per minderjarige. Dat geld gaat dus naar het OCMW maar krijgt de asielzoeker nooit in zijn handen. Dit bedrag is hetzelfde bedrag als onder Maggie De Block en andere voorgangers. Dat is al jaren de regeling.

Het zou fijn zijn moest deze rechtzetting ook 2000x gedeeld worden.

Theo Francken

Tevens plaatste Francken een infografiek online om duidelijkheid te scheppen over de situatie en de wetgeving:

Hoewel staatssecretaris Theo Francken in de regel dus wel gelijk heeft dat het geld niet wordt uitgekeerd aan de asielzoekers zelf, dient een nodige nuance te worden aangebracht. Zoals hierboven reeds vermeld, hebben lokale OCMW's de vrijheid om de opvang van asielzoekers zelf te organiseren, en voorzien zij in principe een minimaal bedrag aan zakgeld, alsook een vergoeding voor kleine onkosten. Het gaat hierbij meestal louter om kleine bedragen om te voorzien in de aankoop van voeding. Ook andere kleine onkosten, zoals bv. een telefoonkaart, kunnen als dusdanig in aanmerking komen. Het wekelijkse minimumbedrag van het zakgeld is bepaald in het Koninklijk besluit van 1 april 2007, waardoor de bewering dat asielzoekers nooit geld ontvangen eigenlijk niet juist is.

De goederen aangekocht met het zakgeld van asielzoekers betreffen geenszins luxe-artikelen, ook al beweren mensen vaak asielzoekers te zien met smartphones en dure merkkleding. Vele van deze asielzoekers kenden voordien een normaal leven zonder armoede, maar moesten voor hun veiligheid bijna alles achterlaten in hun land van herkomst. Het spreekt dan voor zich een vluchteling in zo'n situatie zal opteren om minstens toch wat kleding en zijn mobiele telefoon mee te nemen voordat hij zijn land verlaat.

ASIELZOEKERS VERSUS GEPENSIONEERDEN EN ANDERE MENSEN IN ARMOEDE IN EIGEN LAND

Vaak wordt een asielzoeker vergeleken met mensen die in eigen land reeds in armoede leven, met het argument dat de armoede in eigen land eerst moet worden aangepakt vooraleer men mensen afkomstig uit een ander land gaat helpen. Het spreekt voor zich dat de armoede bij mensen in eigen land (zowel gepensioneerden als anderen) de nodige aandacht verdient, en dat hiervoor het nodige budget moet worden vrijgemaakt door de staat. Het armoedeprobleem in eigen land is echter een discussie die op zich dient te worden gevoerd, zonder dit te herleiden tot een drogreden of argument om geen geld vrij te maken voor asielzoekers. Volgens deze foute redenering zou men dan eveneens alle cultuursubsidies moeten afschaffen zolang armoede in eigen land niet volledig uitgeroeid is, of zou men alle fiscale voordelen van de middenstand (bv. fiscaal voordeel op hypotheekleningen) om diezelfde reden volledig moeten schrappen. Er is altijd wel iemand die het nóg slechter heeft dan jezelf, maar dat betekent niet dat jij daarom minder recht hebt op hulp.

Het vergelijk met gepensioneerden in eigen land gaat geenszins op. Deze mensen zijn geen vluchtelingen uit een land in oorlog, en zijn dus ook niet al hun bezittingen kwijtgespeeld. Hoewel armoede bij gepensioneerden ernstig genomen dient te worden, is hun situatie geheel anders en dus niet vergelijkbaar met dat van een asielzoeker. De materiële opvang die een asielzoeker krijgt is steeds beperkt in tijd, en dit tot zijn asielaanvraag is afgerond. Het is tevens de bedoeling dat een erkend vluchteling op termijn terugkeert naar zijn land van herkomst, of zo snel mogelijk in eigen levensonderhoud gaat voorzien. Niets van dit is van toepassing op bejaarden, aangezien zij na verloop van tijd hun pensioengelden niet verliezen en ook het land niet moeten verlaten.

Het vergelijk met Belgen die in armoede leven gaat al evenmin op, aangezien zij recht hebben op sociale bijstand (bv. een leefloon) om een menswaardig leven te kunnen hebben. Dit leefloon wordt uitgekeerd aan de rechthebbende, die het vervolgens naar eigen goeddunken kan besteden. Dit staat in schril contrast met een asielzoeker, die geen leefloon maar bijna uitsluitend materiële hulp ontvangt, en hooguit mag rekenen op de vergoeding van kleine onkosten. Hoewel België jaarlijks zo'n 296 tot bijna 400 miljoen euro spendeert aan de opvang van asielzoekers, liggen de jaarlijkse uitgaven voor de sociale zekerheid daarentegen rond zo'n 100 miljard. De uitgaven voor de opvang van asielzoekers zijn dus slechts een peulschil van de uitgaven die de staat doet om armoede te bestrijden of te voorkomen, waardoor het vergelijk tussen een asielzoeker en een arme bejaarde geenszins opgaat.

POLITIEKE PROPAGANDA

Het is eenieders recht om een mening te vormen over de kostprijs dat de opvang van asielzoekers met zich meebrengt, maar dat geeft niemand het recht om willekeurige onjuiste informatie hieromtrent te verspreiden. De circulerende hoaxes hebben dan ook een stigmatiserende, polariserende, haatdragende en racistische inslag, en zijn ongetwijfeld de wereld in gestuurd om de publieke opinie te beïnvloeden. Een weerlegging van deze misleidende propaganda wordt door bepaalde (vooringenomen) groeperingen dan ook niet in dank afgenomen, zoals is gebleken uit de doodsbedreigingen die Belgisch minister Theo Francken heeft ontvangen voor het opvangen van asielzoekers.

Zulke hoaxes vinden vooral ingang bij extreemrechtse organisaties, zoals Rechts Actueel RE.ACT waar men zelfs insinueert dat asielzoekers maar liefst 500 € per dag zouden ontvangen. Alsof deze bewering nog niet onzinnig genoeg was, beweert men bovendien ook dat asielzoekers "ongestraft misdaden mogen plegen", waarbij het idee wordt opgeworpen dat asielzoekers in feite niet meer dan criminelen zouden zijn. Het "attest van werkonbekwaamheid" wil de asielzoeker dan weer afschilderen als een luie profiteur. De circulerende afbeelding insinueert vervolgens dat de asielzoeker sowieso voor de Belgische socialistische partijen SP.A of PS zal stemmen, terwijl Theo Francken nochtans verkozen is via de Vlaams-nationalistische partij N-VA, die zichzelf niet als linkse partij profileert. Tenslotte maakt de afbeelding er nog een punt van dat asielzoekers geen Nederlands praten, terwijl de auteur van het plaatje zelf de Nederlandse taal klaarblijkelijk niet machtig is en "azielzoekers" schrijft i.p.v. "asielzoekers". Hoewel Rechts Actueel laat uitschijnen dat hun plaatje als grap bedoeld is, bestaat er geen twijfel over de stigmatiserende en polariserende ondertoon. Het is dan ook afgeraden om deze hoax, en alle andere varianten van de hoax, verder te verspreiden.

SITUATIE IN NEDERLAND EN ANDERE LANDEN

Eind augustus 2015 begon ook een gelijkaardige versie van deze hoax te circuleren, die dan betrekking had op Nederland i.p.v. België. Dit werd op 8 oktober 2015 opgepikt door hoaxverspreider Peter Van Opdorp op zijn pagina "Help de Zorg".

Asielzoekers krijgen in Nederland

€40/ volwassene en €29/ kind per dag

dat is voor een gezin met 2 kinderen

+/- €4140 PER MAAND ?!

Terwijl er in Nederland Mensen;

in armoede leven;

amper rondkomen;

op straat moeten leven;

...

DEEL DIT BERICHT ALS U VINDT DAT DIT NIET KAN !!!

Hier werden identiek dezelfde getallen overgenomen, maar dan met de bewering dat deze situatie op Nederland zou slaan. Ook dit is een hoax: in Nederland krijgt een volwassen vluchteling een wekelijkse toelage van 44 euro voor eten, en 13 euro voor overige uitgaven. Dat maakt een totaal van 57 euro per week (of bijna 8,15 € per dag), waar de vluchteling al zijn maaltijden en andere onkosten van moet zien te kunnen betalen. Wel kan hij tot 14 euro per week extra verdienen door te helpen in de werkzaamheden in het asielcentrum. Ook mag hij tot 24 weken per jaar tewerkgesteld zijn buiten het centrum, maar een gedeelte van zijn salaris gaat dan wel terug naar de asielcentra.

Ter vergelijk nog even enkele cijfers van andere Europese landen:

- Asielzoekers in Frankrijk ontvangen een uitkering van 11,45 € per dag, en mogen de eerste 12 maanden niet werken

- Asielzoekers in Duitsland ontvangen 143 € cash per maand (zo'n 4,50 € per dag) maar krijgen wel gratis eten in het asielcentrum. Na zes maanden stijgt dit tot maximaam 216 € per maand (7,20 € per dag).

- Asielzoekers in Groot-Brittannië ontvangen een uitkering van bijna 60 € per week (zo'n 8,50 € per dag), waar ze zelf hun voedsel van moeten betalen.

- Asielzoekers in Zwitserland (geen lid van de Europese Unie) ontvangen ongeveer 1200 € per maand en per persoon. Dit is zo'n 20% minder dan wat Zwitserse staatsburgers ontvangen.

Bronnen:

- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153141754823507 [bron van de hoax]

- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207893238997093 [bron van de hoax]

- https://www.facebook.com/michel.vandenbrande/videos/10207366058330143/ [bron van de hoax]

- https://www.facebook.com/RechtsActueel/photos/a.206306009390750.50445.121244294563589/1020450741309602/ [bron van de hoax]

- http://www.diversiteit.be/kettingmails#38-euro-per-dag-ocharme-die-asielzoekers-en-ons-arme-mensen-in-belgië-dan

- http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1175295/2010/10/27/2-000-extra-opvangplaatsen-voor-asielzoekers.dhtml

- http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

- http://fedasil.be/nl/inhoud/asiel-belgie

- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.40700?video=1.2423818

- http://fedasil.be/nl/inhoud/wettelijk-kader-0

- http://www.ocmw-merchtem.be/content/vreemdelingen-en-asielzoekers

- http://fedasil.be/sites/5042.fedimbo.belgium.be/files/003_koninklijk_besluit_van_1_april_2007_-_zakgeld.pdf

- http://fedasil.be/nl/inhoud/opvang-asielzoekers-0

- http://www.kruispuntmi.be/thema/sociaal-medisch/materiele-opvang/asielzoekers-en-afgewezen-asielzoekers/wat-houdt-materiele-opvang-voor-asielzoekers-in#6

- http://ocmw-heist-op-den-berg.be/vreemdelingen-asielzoekers_3.html

- http://www.mi-is.be/be-nl/ocmw/equivalent-leefloon

- http://fedasil.be/nl/inhoud/over-fedasil

- http://www.belg.be/45007/nieuws/asielzoekers-krijgen-geen-geld/

- https://www.facebook.com/franckentheo/photos/a.483652065107165.1073741828.483497581789280/601626319976405/

- https://www.facebook.com/franckentheo/photos/a.483652065107165.1073741828.483497581789280/598949993577371/

- http://www.standaard.be/cnt/dmf20150818_01822470

- https://www.n-va.be/wie-is-wie/theo-francken

- https://www.facebook.com/371088909767084/photos/a.371090393100269.1073741827.371088909767084/405915609617747/ [bron van de hoax]

- http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/vluchtelingen-eu-hun-rechten-en-plichten