HOAX: Salarissen directeuren van goede doelen

De Hoax-Wijzer | 10/12/2012 | Update: 02/02/2016

Op een internet circuleert er een lijst van verschillende goede doelen, met telkens de naam van diens directeur en zijn jaarlijks salaris. De vermelde bedragen van riante salarissen zijn echter geheel onjuist, en veel hoger dan in werkelijkheid het geval is. Nochtans kunnen de juiste en exacte bedragen van bijna al de vernoemde organisaties worden opgezocht in officiële jaarverslagen die gepubliceerd zijn op het internet. Deze blijken dikwijls een heel pak minder te zijn dan het beweerde bedrag! De lijst met fictieve bedragen werd wellicht de internet wereld ingestuurd door iemand die ontevreden is met de werking van verschillende goede doelen. Wie het ook moge geweest zijn, en waar hij of zij deze bedragen ook vandaan heeft gehaald, het is overduidelijk dat hier geen ernstig opzoekingswerk werd verricht. Geen enkel bedrag blijkt correct te zijn, bijna allemaal zijn ze in werkelijkheid lager, maar vreemd genoeg zijn enkele bedragen effectief hoger dan aangegeven op de circulerende lijst. Wanneer dan echter de juiste informatie hieromtrent wordt opgezocht, en in perspectief gezet, gaat het echter lang niet altijd meer om riante salarissen. Bovendien gaat het hier specifiek enkel en alleen over de salarissen van directeuren uit Nederland, wat niet duidelijk wordt vermeld op de lijst en dus verdere verwarring zaait; de lijst doet immers ook de ronde in België, waar dan wordt aangenomen dat het dus om Belgische directeuren gaat. In Nederland bestaat er een duidelijke regelgeving wat betreft het maximum salarisbedrag voor een directeur van een organisatie van goede doelen. Uitgangspunt bij de bepaling van de directiebeloning zijn de richtlijnen van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI), die in 2005 zijn opgesteld op basis van het advies van de Commissie Wijffels. In die richtlijnen wordt een verband gelegd tussen de complexiteit van de organisatie en de hoogte van de directiebeloning. Het maximumbedrag van een salaris wordt vastgesteld door de zogenaamde Balkenende-norm, en werd bepaald op circa € 188.000 bruto per jaar. Dit betekent dat de salarissen van Unicef (€ 371 459) en het Rode Kruis (€ 198 000) sowieso onmogelijk zouden zijn in Nederland. We zetten de juiste gegevens hieronder even op een rijtje. Merk op dat de effectieve salarissen werden geraadpleegd eind 2012 (waarbij sommige cijfers inmiddels dateren van omstreeks 2010). Inmiddels kunnen er dus wijzigingen plaatsgevonden hebben. Om deze te raadplegen, kan je naar bijgevoegde bronlinks gaan. Het ligt immers buiten de intentie van dit artikel om salariswijzigingen steeds in dit artikel aan te passen. Het is eerder de intentie om aan te tonen dat de opgegeven salarissen niet kunnen kloppen, en dat zelfs indien er na 2008 salarisverhogingen zouden hebben plaatsgevonden, deze in de meeste gevallen nog steeds lager liggen dan die opgegeven in de hoaxlijst. Een lijst van de salarissen voor 2014 vind je hier.Unicef: Henk Franken - 371 459,00 euro

Henk Franken is sinds 2008 geen directeur meer van Unicef Nederland. In 2008 ontving hij een jaarsalaris van € 147 500. Dit is aanzienlijk minder dan het bedrag vooropgesteld in het circulerende lijstje. Niettemin is dit nog steeds een hoog bedrag, maar dit is het gevolg van een eenmalige uitkering ten gevolge van zijn vertrekregeling, gerelateerd aan de lengte van zijn dienstverband (9 jaar), zijn leeftijd en de hoogte van zijn maandsalaris; dit zijn immers wettelijke regels waar ook een charitatieve organisatie zich aan dient te houden. De huidige algemeen directeur is Jan Bouke Wijbrandi, en in 2011 bedroeg zijn jaarsalaris € 124 038. Het salaris van de operationeel directeur, Ingrid Visscher, bedroeg € 115 505 op jaarbasis. De salarissen van de huidige directie voldoen beide aan de VFI-richtlijn en het advies van de Commissie Wijffels.

Bron: http://www.unicef.nl/contact/veelgestelde-vragen/verwarring-over-salaris-directie-unicef-nederland/

Rode Kruis: Cees Breederveld - 198 000,00 euro

In 2011 bedroeg het salaris van de directeur van het Rode Kruis Nederland € 135 000, inclusief vakantiegeld. De sociale lasten en pensioenpremie bedroegen € 26 000 en de overige vergoedingen en kosten bedroegen € 11 000. Dit geeft een totaal van € 146 000. Het Rode Kruis heeft een eenhoofdige directie, en zijn salaris is afgestemd op de verantwoordelijkheid over een een grote organisatie met ruim 30.000 vrijwilligers en meer dan 500 beroepskrachten. Het Rode Kruis is op het gebied van noodhulp, eerste hulp en sociale hulp actief in een complexe nationale en internationale omgeving, met enige regelmaat ook in gevaarlijke gebieden. Het salaris van de directeur voldoet aan de Balkenende-norm, de VFI-norm en de DG-norm.

Bron: http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/paginas/statement-salaris-directeur.aspx

Hartstichting: Hans Stam - 181 119,00 euro

Het salaris van Dr. J.C.G. Stam bedroeg € 135 443 in 2009, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. In 2010 was dit € 139 985. Ook dit voldoet aan de VFI-norm.

Bron: http://jaarverslag2009.hartstichting.nl/financien/salaris-directeur/en http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=2A97A953-EEAA-4FE0-8D48-52F004C81CF7

Nierstichting: Paul Beerkens - 177 249,00 euro

Het bruto jaarsalaris van 2010 bedroeg € 83 651 voor de eerste directeur (loopbaan beëindiged), en € 52 083 voor de tweede directeur, inclusief vakantiegeld.

Deze beloning is in overeenstemming met de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, zoals opgesteld door de brancheorganisatie Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). Hierin wordt bepaald dat directeuren van goede doelen niet meer mogen verdienen dan het salaris van een directeur-generaal op een ministerie (de zogeheten Balkenendenorm van circa € 188.000 bruto per jaar).

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=38FE7A1D-7C27-46A4-AD4E-9E6400CE59D8

Kerk in Actie: Haaije Feenstra - 176 000,00 euro

Het bruto jaarsalaris van 2010 bedroeg € 121 000 voor de algemeen directeur, en € 47 000 voor de adjunct directeur, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=6F2EB2C5-D087-47E1-A670-9D2704D69C98

KWF Kankerbestrijding: Ton Hanselaar - 175 135,00 euro

Vanaf 1 mei 2011 is Michel Rudolphie algemeen directeur van KWF Kankerbestrijding. Zijn bruto jaarsalaris (incl. vakantiegeld) bedraagt € 143 221.

Bron: http://overons.kwfkankerbestrijding.nl/inkomsten-en-uitgaven/Pages/salarissen-medewerkers.aspx

Artsen zonder Grenzen: Hans van de Weerd 174.000,00 euro

Huidig algemeen directeur is Arjan Hehenkamp, wiens bruto jaarsalaris € 108 825 bedraagt, inclusief vakantiegeld. Ook Artsen zonder Grenzen past de VFI-norm toe.

Bron: http://www.artsenzondergrenzen.nl/contact/veelgestelde-vragen/salaris-directeur-en-financi%C3%ABn/wat-verdient-jullie-directeur.aspx

Prins Bernhard cult. Fonds: Adriana Esmeijer - 160 400,00 euro

Het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt geleid door één algemeen directeur/bestuurder. Deze is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen op zowel provinciaal als landelijk niveau en in Europees verband. De directeur ontving in 2011 hiervoor een marktconforme beloning van € 155 870. De directeur ontvangt geen dertiende maand, eindejaarsuitkeringen of andersoortige bonussen. Het Cultuurfonds is een vermogensfonds (te vergelijken met o.a. VSBfonds, Oranje Fonds, SNS Reaalfonds). De bezoldiging van de directeur wordt betaald uit het rendement op eigen vermogen. Deze kosten komen dus niet ten laste van de inkomsten uit eigen fondsenwerving. Het jaarinkomen van de directeur (in loondienst) blijft binnen het maximum van € 158.115 volgens de VFI Beloningsregeling.

Bron: http://www.prinsbernhardcultuurfonds.nl/t1.asp?path=lon6260w#2

Natuurmonumenten: Jan Jaap de Graeff - 154 000,00 euro

Het bruto jaarsalaris van 2011 bedroeg € 135 000, inclusief vakantiegeld. Er was geen eindejaarsuitkering. Het bruto jaarsalaris voor T. Wams (directeur Natuurbeheer) en F. Koster (directeur Financiën en Bedrijfsvoering) bedroeg telkens € 119 000.

Bron: http://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Jaarverslag_2011_1.pdf (p. 84)

Plan Nederland: Tjipke Bergsma - 136 000,00 euro

De eerste algemene directeur ontving een bruto jaarsalaris van € 63 000, en de tweede een bruto jaarsalaris van € 33 000, inclusief vakantiegeld en andere uitkeringen. Dit staat in het jaarverslag 2010 - 2011. Het gaat hier echter niet om twee algemeen directeuren die tegelijk werken, maar om een totaalperiode van 11 maanden, waarbij 7 maanden de eerste algemeen directeur betreft (Tjipke Bergsma) en de overige 4 maanden de tweede algemeen directeur (Monique Van 't Hek). In totaal betreft het dus een jaarsalaris van € 96 000, een bedrag dat reeds gezakt is sinds 2009/2010, toen het nog € 107 000 bedroeg.

Bron: http://issuu.com/plannederland/docs/jaarverslag2010-2011/154?mode=window&viewMode=singlePage (p. 202)

Wereld Natuur Fonds: Johan van de Gronden - 129 498,00 euro

Het bruto jaarsalaris van 2010 bedroeg € 127 466, en is dus één van de weinige bedragen die dicht in de buurt komen van het bedrag dat we in de circulerende lijst terugvinden.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=43C7B8C8-944F-4250-B769-C8CF8B8455A5

Cordaid: René Grotenhuis - 128 514,00 euro

Het bruto jaarsalaris van 2010 bedroeg € 111 499 voor de algemeen directeur, en € 102 138 voor de directeur Programma's/Marketing, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=ECCF3B6B-DE94-46EC-8072-2E0BE35F1860

Greenpeace: Liesbeth van Tongeren - 126 901,00 euro

Het brutojaarsalaris van 2010 bedroeg € 49 307 voor de algemeen directeur, en € 39 845 voor de waarnemend directeur, inclusief vakantiegeld. Er waren geen andere uitkeringen.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=DA86F6CE-02B5-425D-8310-7496D593CAF4

Woord en Daad: Jan Lock - 125 361,00 euro

Het brutojaarsalaris van 2010 bedroeg € 99 894 voor de algemeen directeur, en € 63 221 voor een tweede directeur, inclusief vakantiegeld en andere uitkeringen.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=4F4C7886-E3ED-4D3F-8FCC-7B954D3E4BB7

Astma fonds: Michael Rutgers - 125 000,00 euro

Het brutojaarsalaris van 2010 voor de algemeen directeur bedroeg € 128 775, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Vreemd genoeg, is het daadwerkelijke bedrag hier uitzonderlijk hoger dan het bedrag vooropgesteld in de circulerende lijst.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=C85E173A-0005-4F19-B8B5-A35C5B90368B

Zonnebloem: Marijke van Eck - 122 416,00 euro

Het brutojaarsalaris van 2010 voor de algemeen directeur bedroeg € 131 119, inclusief vakantiegeld. Vreemd genoeg, is ook hier het daadwerkelijke bedrag hier uitzonderlijk hoger dan het bedrag vooropgesteld in de circulerende lijst.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=85ABAE0C-3716-40A4-8B72-C36EF5CDE85F

Terres des Hommes: Ron van Huizen - 117 440,00 euro

Het brutojaarsalaris van 2010 voor de algemeen directeur bedroeg € 104 095, inclusief vakantiegeld.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=D90C8D96-951B-4011-9FFB-5F84F90F5B1A

Amnesty: Eduard Nazarski - 115 955,00 euro

Het brutojaarsalaris van 2010 voor de algemeen directeur bedroeg € 99 757, inclusief vakantiegeld.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=5F351DBB-85F0-4360-913F-0A4F2C05A84B

Oxfam/Novib: Farah Karimi - 115 769,00 euro

Het brutojaarsalaris van 2010 bedroeg € 113 318 voor de algemeen directeur, € 100 341 voor de Zakelijk directeur en ook voor de directeur Internationale Afdeling, en € 90 321 voor de directeur Lobby & Campagnes, inclusief vakantiegeld en andere uitkeringen.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=14E120F8-71DA-44DD-82DE-EA62E9535321

SOS Kinderdorp: Albert Jaap van Santbrink - 103 164,00 euro

Het brutojaarsalaris van 2010 voor de algemeen directeur bedroeg € 105 600. Er werd geen vakantiegeld of eindejaarspremie uitgereikt. Dit is ook één van de uitzonderingen waar het juiste bedrag iets hoger ligt dan dat vermeld op de circulerende lijst.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=0C9D8739-EED4-42A7-968E-97C438C60849

Cliniclowns Nederland: Hans Geels - 94.577,00 euro

Het brutojaarsalaris van 2010 voor de algemeen directeur bedroeg € 87 107, vakantiegeld en andere premies inbegrepen.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=E2AC06D5-6D2F-431A-8C8B-E027A0FBB989

Liliane fonds: Kees van den Broek - 92 016,00 euro

Het brutojaarsalaris van 2010 voor de algemeen directeur bedroeg € 102 708, vakantiegeld inbegrepen. Ook hier ligt het daadwerkelijke bedrag hoger - in dit geval zelfs een stuk hoger - dan dat vermeld op de circulerende lijst.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=2FE07ECC-CA83-458C-A850-380027669382

War Child: Mark Vogt - 87 600,00 euro

Het brutojaarsalaris van 2010 voor de algemeen directeur bedroeg € 83 022, vakantiegeld inbegrepen.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=4AFD7883-B424-4A32-8E6E-4F6BCD3042A8

Leger des Heils: geen jaarverslag

De bewering dat er geen jaarverslag zou bestaan van het Leger des Heils, is onjuist. Het is immers perfect mogelijk om het brutojaarsalaris van 2010 op te vragen voor de directeuren: € 34 683 voor de directeur W&G, € 100 152 voor de adjunct directeur W&G, € 37 622 voor de directeur KG, en € 98 763 voor de directeur DV/FW.

Bron: http://www.vfi.nl/cms/streambin.aspx?requestid=761A9222-842B-4CCD-B8EA-829F46C67B41

CONCLUSIE

Het is duidelijk dat de lijst met salarissen van directeuren op geen enkele correcte informatie is gestoeld. In vele gevallen zijn de opgegeven salarissen een stuk hoger dan wat in realiteit het geval is. Niettemin kan er worden geargumenteerd dat tal van de effectieve salarissen nog steeds vrij riant zijn, maar dit is uiteraard een subjectief begrip: sommige mensen zullen vinden dat zulke hoge inkomens onverantwoord zijn voor de organisatie van een goed doel, terwijl er andere argumenten aantonen dat deze salarissen niet buiten de algemene norm vallen voor een algemeen directeur. Sowieso vallen ze allemaal binnen het vooropgesteld wettelijk kader, en moet in acht worden genomen dat veel van de voorgenoemde directeuren ook effectief een grote verantwoordelijkheid dragen. Een organisatie kan haar goede doelen immers niet helpen indien er aan de top een wanbeleid zou ontstaan. Hoewel er verschillende goede doelen zijn die verder ook veel met vrijwilligers werken, zijn er ook grote en internationale organisaties die heel wat personeel in dienst hebben. Indien de organisatie door wanbeleid ten gronde zou gaan, zouden dus ook al die personeelsleden hun baan verliezen. Kortom, er komt dus heel wat meer bij kijken dan wat op het eerste zicht het geval blijkt te zijn.

Als we een rekensom maken van alle salarissen opgegeven in de circulerende lijst, komen we uit op een totaalbedrag van € 3 387 573. Wanneer we dan de daadwerkelijke jaarsalarissen van opgegeven goede doelen optellen, komen we echter uit op een bedrag van € 2 597 257. Dat is dus zomaar even een uitschuiver van € 790 316, wat de maker van de hoax heeft misrekend!

Uiteraard moet hierbij wel enkele kantekeningen gemaakt worden. Wanneer het de daadwerkelijke jaarsalarissen betreft, werd enkel die van de algemeen directeur in acht genomen, en niet die van bijkomende directeuren tenzij de tweede de eerste verving wegens stopzetting van de loopbaan. In de circulerende lijst wordt immers ook enkel rekening gehouden met de salarissen van de algemene directeuren, dewelke bij naam worden vernoemd. Aangezien er bovendien namen worden vermeld van directeuren die al enkele jaren niet langer in functie zijn, kunnen we ook stellen dat de lijst al enkele jaren geleden in circulatie is gegaan. De oudste sporen van deze lijst op het internet dateren van juli 2009, al is de verspreiding ervan pas echt ingezet in 2011 en 2012. Niettemin blijven de opgegeven cijfers van de salarissen steeds dezelfde, ook al zouden de salarissen wellicht sowieso stijgen op jaarbasis. Moest de maker van de hoax de lijst aldus nu pas maken, had hij ongetwijfeld nog hogere bedragen gekozen. De effectieve salarissen hierboven opgegeven, dewelke allemaal een pak lager liggen op enkele uitzonderingen na, dateren echter hoofdzakelijk van het jaar 2010, en sommigen 2009 of 2011. Dit betekent dat die van 2009 in verhouding nog iets lager kunnen zijn, en die van 2011 iets hoger, al zal het verschil nooit het bedrag van € 790 316 kunnen evenaren. Bij de som van de effectieve salarissen werd evenwel geen rekening gehouden met dat van het Leger des Heils, aangezien deze ook niet vermeld staat op de hoax lijst.