HOAX: De familie Bouziane ontvangt 8947,43 € per maand

De Hoax-Wijzer | 12/08/2013 | Update: 28/07/2014

Momenteel circuleert een kettingbrief met de bewering dat de "familie Bouziane" een gigantische som per maand zou ontvangen, met gedetailleerde berekening hoe ze aan dat bedrag komen. Het gaat hier echter om een hoax met als intentie een racistisch-gezinde invloed om de bevolking uit te oefenen, wat strafbaar is onder de antiracismewet.

De tekst luidt als volgt:

Slikken na lezen Ik weet niet of ik U met deze brief een inzicht kan geven over ons o zó kleurrijk landje , Rustig lezen en vooral niet opwinden Slikken na lezen a.u.b. ------------------------------------------------ Pas op als je een hartlijder bent , niet lezen !!! Maar maak je niet kwaad nadat je dit hebt gelezen... Even lezen en daarna in je haar krabben ! Komt van verantwoordelijke regio Gent , en NIET van het Vlaams Belang! Het verhaal gaat over de familie Bouziane en haar integratie in de Belgische gemeenschap Deze gebaarde heer, Imam te Brussel is , na te hebben verklaard dat men zijn eigen vrouw mag slaan, voorlopig door België uitgewezen.

De stad heeft nochtans als sociale en islam-tolerante instelling de polygame gezinssituatie van Mijnheer Bouziane goedschiks aanvaard.

De stad accepteert zelfs dat zijn tweede vrouw hem vervoegt in

België zonder haar een verblijfsvergunning uit te reiken.

Beter nog : aangezien al zijn kinderen in België geboren werden zijn zij

echte Belgen en kunnen zij, zelfs zonder papieren, niet uitgewezen worden.

Het verhaal wordt beter :

Imam Bouziane heeft met ieder van zijn vrouwen 8 kinderen, dus 16 in totaal.

Zijn tweede vrouw is echter geen echte echtgenote,

zij wordt door België als 'een alleenstaande ouder' beschouwd.

Zij geniet dus van een uitkering A.P.I . (allocationparent isolé)

die 707,19 euro voor een ouder met 1 kind bedraagt,

te vermeerderen met 176,80euro per aanvullend kind = (+) 7 x 176,80 Eur.

Ofwel een totaal van1944.79 euro.

Voor haar 8 kinderen geniet zij ook elke maand 978,08 euro kinderbijslag.

2 van de kinderen zijn minder dan drie jaar dus geniet zij ook nog'A.P.J.E'

Zijnde 161,66 euro x 2 = 323,32 euro.

Als alleenstaande ouder geniet zij ook nog van een woontoelage

(Allocation d'aide au logement ) van 300 euro

Het verhaal wordt nóg beter :

Met 8 kinderen heeft mevrouw Bouziane absoluut geen tijd om te gaan werken,

te meer daar Imam-lief niet kan dulden dat zijn moslimvrouw in de nabijheid zou komen van andere verderfelijke westerse mannen.

Dus geniet zij ook van een R..M.I. ( leefloon ) zijnde 417,88 euro plus 167,15 euro/kind maakt in totaal 1755,08 euro.

Een leuk inkomen voor iemand die nooit belastingen betaalt,

zeker als je bedenkt dat het gemiddeld pensioen in Belgie 1000 EUR is...

Onder de 8 kinderen zijn er vier schoolgaand,

dit geeft recht op een recent gestemde tegemoetkoming voor aanvang schooljaar van 257,61 euro X4

1030,44 euro zijnde een maandelijks bedrag van 85,87 euro.

In totaal ontvangt Mevrouw Bouziane-2 dus 5296,14 euro per maand . Netto.

Hoeveel verdien jij ?

En dit maakt het verhaal helemaal goed :

De heer en Mevrouw Bouziane-1: met hun 8 kinderen krijgen 978,08 euro gezinstoelagen iedere maand + 2 uitkeringen voor jonge kinderen 323,32 euro + uitkering huisvesting 300 euro + RMI voor gehuwd paar (626,82 euro)

+ 8 kinderen (1337,20 euro)! Zijnde 1964,02 euro +uitkering voor aanvang schooljaar 4 kinderen X 85,87 euro.

De Heer en Mevrouw Bouziane-1 ontvangen dus 3651,29 euro per maand

HET POLYGAME MOSLIM-GEZIN BOUZIANE ONTVANGT DUS IN TOTAAL EEN BEDRAG VAN 8947,43 € per maand !!!

Maar blijft zeker hard werken en betaal trouw je sociale bijdragen, en

vooral ' WEES VERDRAAGZAAM ' !

Stuur dit bericht door aan alle belastingsbetalers – zijn ze nu Belg,

Italiaan, Turk of wat dan ook - in dit land !

Want Bouziane, hij betaalt geen eurocent belastingen ! !!

GROETEN,

Eric De Vos

FOD Binnenlandse Zaken

Instellingen en Bevolking

Rijksregister - Dienst Toepassingen

Koloniënstraat 11

1000 - Brussel

Het gaat hier om een grotendeels verzonnen verhaal, die via een kettingmail reeds circuleert sinds 2004. De oorspronkelijke tekst is afkomstig vanuit Frankrijk, waar Abdelkader Bouziane actief was als imam in Lyon. Daar predikte hij een fundamentalistische vorm van Islam, en in een interview gaf hij aan dat hij hoopt dat "de ganse wereld Moslim wordt". Hij verklaarde zichzelf polygaam, met twee vrouwen waarmee hij tesamen 16 kinderen heeft; allen met Franse nationaliteit. Ook verdedigde hij het gebruik van geweld tegen zijn echtgenotes, wat volgens hem zou toegestaan zijn door de Koran. De omstreden imam kreeg echter heel weinig steun van de Moslimgemeenschap in Frankrijk, en de meeste Moslim-advocaten hebben zijn uitspraken dan ook als onislamitisch bestempeld.

In oktober 2004 werd Abdelkader Bouziane uit het land gezet en keerde hij terug naar Algerije. Sindsdien begon zijn verhaal zich te verspreiden als een kettingbrief op het internet, aanvankelijk in Frankrijk maar na enkele jaren ook in België. Bouziane had in het verleden een tijdje gewoond in Farciennes, nabij Charleroi, maar helemaal niet in Brussel zoals de Belgische versie van de kettingbrief wil doen geloven. De bewering dat zijn 16 kinderen allemaal de Belgische nationaliteit zouden hebben, is vanzelfsprekend onzin, alsook de zogenaamde bewering van het onwaarschijnlijk hoge inkomen dat Bouziane maandelijks zou ontvangen van de staat.

Het spreekt voor zich dat deze kettingbrief niet werd verspreid door Eric De Vos, die het slachtoffer geworden is van computercriminaliteit en klacht heeft ingediend tegen onbekenden. Ook heeft het CGKR (Centrum voor Gelijke Kansen en Rechten) klacht ingediend tegen de onbekende auteur(s) van deze tekst. Het gaat hier dan ook duidelijk om een "haatmail" met een racistische inslag, en het verspreiden ervan is strafbaar.

Op 6 juni 2011 communiceerde Johan Jenne van het Kabinet van de Minister van Binnenlandse zaken volgende formulering:

Reeds in augustus 2008 nam de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken kennis van het feit dat een e-mail met een racistische inhoud werd verspreid die de naam en de coördinaten bevat van een medewerker van de Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken. De betrokken medewerker werd hierover gehoord, doch hij ontkende met klem de auteur of de verspreider te zijn van deze e-mail en hij beweerde het slachtoffer te zijn van computercriminaliteit. Betrokkene heeft dan ook in persoonlijke naam bij de politie een klacht tegen onbekenden ingediend.

Tevens dienen wij vast te stellen dat de kettingmail die aanvankelijk circuleerde nadien nog meermaals werd gemanipuleerd.

De FOD Binnenlandse Zaken distantieert zich volledig van de inhoud van deze kettingmail die uit Frankrijk afkomstig blijkt te zijn en die in geen geval betrekking heeft op de Belgische situatie. Niettemin wordt door de verspreiding van deze e-mail het imago van de FOD Binnenlandse Zaken geschaad.

(voor volledige tekst, zie bronvermelding lucpeetermans.eu)

De studiedienst van UNIZO (Unie voor Zelfstandige Ondernemingen) heeft een simulatieberekening gemaakt, waaruit blijkt dat de maximum bedragen een pak lager liggen. Zij geven aan dat het leefloon maximaal 859,31 euro leefloon kan bedragen, met een kinderbijslag van in totaal 1.622,39 euro voor 8 kinderen. Uit onderzoek van de gezinsbond blijkt dat de gemiddelde kost van een kind 377,63 euro/maand bedraagt, wat voor de 8 kinderen samen 3.021,04 euro betekent. De gezinsbijslag mag dus helemaal niet als een inkomen beschouwd worden. Bovendien zijn een aantal verwijzingen in de kettingmail helemaal niet van toepassing voor België. De A.P.I., A.P.J.E. en woontoelage bestaan in Frankrijk, niet in België.

Een berekening van Bouziane's inkomen volgens de Franse wetgeving, gesimuleerd op basis van de informatie in de kettingmail, werd gemaakt door de Franstalige website Hoaxbusters.com. Ook hieruit blijkt wederom dat het bedrag van 8947,43 € volledig uit de lucht gegrepen is. Volgens de gangbare tarieven van 2004 zou de imam slechts aanspraak gemaakt kunnen hebben op maximaal 3263 € per maand, kindergelden inbegrepen. Vanzelfsprekend betekent dit geen netto-winst, er moeten van dit bedrag maar liefst 19 monden gevoed worden. Bovendien is het sinds 1993 niet meer mogelijk in Frankrijk om een gezinstoelage te krijgen voor gezinnen met een polygame samenstelling.

Ondanks het feit dat deze hoax reeds meermaals werd ontkracht, begon hij opnieuw te verspreiden op Facebook in juli 2014. Zulke kettingmails worden vaak geschreven en verspreid met de intentie om de bevolking te beïnvloeden ten voordele van een specifiek politiek gedachtegoed. Het spreekt dan ook voor zich dat deze niet verder dient te worden gedeeld of verspreid.

Bronnen:

- http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3717452.stm

- http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/l-imam-de-venissieux

- http://www.lucpeetermans.eu/artikeldetail.php?vid=166

- http://www.diversiteit.be/kettingmails#de-familie-bouziane

- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203276255881457 [bron van de hoax]