HOAX: Citaat Morgan Freeman over de Connecticut Shooting

De Hoax-Wijzer | 16/12/2012 | Update: 16/07/2014

Er gaat momenteel een foto van acteur Morgan Freeman de ronde, met in de beschrijving een citaat dat aan hem wordt toegeschreven. Het citaat betreft een reactie op de schietpartij van 14 december 2012 in de Sandy Hook lagere school te Newtown, Connecticut (V.S.). Dit citaat is echter een hoax, er is geen enkel bewijs dat het werd gezegd of geschreven door Morgan Freeman, en de effectieve auteur ervan zou blijkbaar een "Mark of Vancouver" zijn.

De beschrijving bij de foto betreft volgende tekst:

TURN OFF THE NEWS.......

Morgan Freeman's brilliant take on what happened yesterday :

"You want to know why. This may sound cynical, but here's why.

It's because of the way the media reports it. Flip on the news and watch how we treat the Batman theater shooter and the Oregon mall shooter like celebrities. Dylan Klebold and Eric Harris are household names, but do you know the name of a single *victim* of Columbine? Disturbedpeople who would otherwise just off themselves in their basements see the news and want to top it by doing something worse, and going out in a memorable way. Why a grade school? Why children? Because he'll be remembered as a horrible monster, instead of a sad nobody.

CNN's article says that if the body count "holds up", this will rank as the second deadliest shooting behind Virginia Tech, as if statistics somehow make one shooting worse than another. Then they post a video interview of third-graders for all the details of what they saw and heard while the shootings were happening. Fox News has plastered the killer's face on all their reports for hours. Any articles or news stories yet that focus on the victims and ignore the killer's identity? None that I've seen yet. Because they don't sell. So congratulations, sensationalist media, you've just lit the fire for someone to top this and knock off a day care center or a maternity ward next.

You can help by forgetting you ever read this man's name, and remembering the name of at least one victim. You can help by donating to mental health research instead of pointing to gun control as the problem. You can help by turning off the news."

De vertaling ervan luidt als volgt:

ZET HET NIEUWS UIT...

Morgan Freeman's brilliante kijk op wat er gisteren gebeurd is:

"Je wil weten waarom. Dit mag cynisch klinken, maar dit is waarom.

Omdat de media het rapporteert. Zet het nieuws op en zie hoe we de schutter in de Batman cinema, en die van het winkelcentrum in Oregon, als beroemdheden behandelen. Dylan Klebold en Eric Harriss zijn bekende namen, maar ken je de naam van ook maar één *slachtoffer* van Columbine? Gestoorde mensen die zich anders terugtrekken in hun kelder, naar het nieuws kijken en proberen dat te overtreffen door nog iets erger te doen, om zo op memorabele wijze tenonder te gaan. Waarom een lagere school? Waarom kinderen? Omdat hij zal worden herinnerd als een vreselijk monster, in plaats van een niemendal.

Het artikel van CNN zegt dat als het aantal doden hetzelfde blijft, dit de tweede meest dodelijke schietpartij zal zijn na Virginia Tech, alsof de statistieken de ene schietpartij erger maken dan de andere. Dan publiceren ze een video interview van derdejaars, om alle details te krijgen van wat ze hebben gezien en gehoord terwijl de schietpartij aan de gang was. Fox News heeft de foto van de moordenaar urenlang op al hun reportages geplakt. Zijn er ook maar ergens artikels of nieuwsverhalen die hun focus leggen op de slachtoffers en de identiteit van de moordenaar negeren? Ik heb er nog geen gezien. Want dat verkoopt niet. Proficiat dus, sensationele media, je hebt zonet de lont aangestoken voor iemand om ook dit te overtreffen en vervolgens een kinderopvang of kraamkliniek aan te doen.

Je kan helpen door de naam van deze man volledig te vergeten, en de naam van één van de slachtoffers te onthouden. Je kan helpen door een donatie te doen aan de mentale gezondheidsonderzoeken in plaats van de wapenwet als probleem aan te wijzen. Je kan helpen door het nieuws uit te schakelen."

De bron van dit citaat werd getraceerd tot een zekere "Mark of Vancouver", die erbij vermelde dat "het internet kennende, zal er vroeg of laat iemand dit citaat toeschrijven aan Morgan Freeman of Betty White, en verspreidt het zich als een virus". Dit is dan blijkbaar precies wat er nadien gebeurd is.

Bovendien is de tekst bijzonder misleidend, en geeft het een onbevestigde oorzaak op voor de schietpartij. Er is tot op heden geen enkele reden om aan te nemen dat de schutter(s) deze daad zouden gedaan hebben, naar aanleiding van voorgaande schietpartijen die ze wilden overtreffen om zo wereldwijd bekend te worden. Integendeel, deze tekst die foutief aan Morgan Freeman wordt toegeschreven, en verder massaal wordt gedeeld op Facebook, zou evenwel mogelijk net bepaalde mensen op dit idee kunnen brengen, terwijl ze er voordien mogelijk niet zelf op zouden gekomen zijn.

Het heeft aldus weinig zin om dit verder te verspreiden, en kan evenwel zelfs negatieve gevolgen hebben.